Překlady

Obecné překlady: Překlady veškerých osobních dokumentů, korespondence atd.


Literární překlady: Překlady uměleckých děl


Odborné překlady: Překlady technických, obchodních, právnických a ekonomických textů, dokumentace a manuálů, záručních listů, webových stránek a dalších listin.


Specializace: Využívám rozsáhlé sbírky příručních slovníků, specializovaných databází, pc-slovníků a on-line slovníků. Mám vybudovanou skupinu konzultantů v různých oborech. Využívám vlastní databáze zákazníka, v průběhu zakázky komunikuji se zákazníkem, striktně dodržuji terminologii dodanou zákazníkem. Mohu pomoci i při vytváření firemní terminologie. Překladače jako takové nepoužívám. Je po mě rychlejší a jednodušší provést překlad než opravovat chyby a nelogičnosti počítačového programu. Mám Trados.


Soudní ověřování překladů Soudně ověřený překlad (nebo také úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou, ověřený překlad, překlad s kulatým razítkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Tento překlad se sešívá se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem, nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního tlumočníka registrovaného pod Ministerstvem spravedlnosti ČR. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána oběma jazyky, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.


Příklady dokumentů, které by měly být ověřené: Většinou se jedná o dokumenty určené k oficiálnímu použití na úřadech, např. rodný list, úmrtní list, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, SŠ/VŠ diplomy, řidičský průkaz, maturitní vysvědčení, dále smlouvy, protokoly o nehodách, daňová přiznání atd.


Termíny vyhotovení / Expres Standardní počet stran, který jsem schopna kvalitně zvládnout za jeden pracovní den je cca 6-8 normostran. Záleží na druhu a obtížnosti překládaného textu.
Dbám na dodržování dohodnutých termínů. Jsem schopna vyjít vstříc i požadavku na mimořádně krátkou dodací lhůtu.

Za expresní překlady považuji ty, které mají být vyhotoveny na počkání nebo do 24 hodin od předání textu. K těmto překladům účtuji expresní přirážku.


Zachování mlčenlivosti Zachování mlčenlivosti je pro mě závazné ve všech směrech, bez ohledu na povahu a druh poskytnutých osobních, firemních nebo úředních dokumentů.
Veškeré svěřené materiály a informace jsou považovány za přísně důvěrné.


Korektury Texty pouze ke korektuře nepřijímám, korektura je součástí textu.

E-úkony Soudní překlady v elekronické formě s elektronickým podpisem, odpadá zasílání poštou a předávání písemností osobně.

„Není překlad jako překlad“

CENÍK PŘEKLADY

Cena je vždy stanovena na základě platného ceníku překladatelských a tlumočnických služeb. Zákazník je předem informován o ceně za jednu normostranu, popř. fyzickou stranu a o celkové předpokládané ceně. Konečná cena závisí na výsledném počtu normostran v cílovém jazyce.

JazykCena za 1 nsCena za 1 ns/fs se soudním ověřením
Všechny350,- Kč400,- Kč
Z jazyka do jazyka500,- Kč600,- Kč
ns – normostrana (1800 znaků vč. mezer)
fs – fyzická stránka

Na překlady většího rozsahu poskytuji slevy a stálým zákazníkům nabízím individuální smluvní ceny. Nejsem plátce DPH, účtovaná cena je konečná.